Zásady zpracování osobních údajů – SRO

I. Úvod

Prohlášení o zpracování osobních údajů je vyhotoveno na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „nařízení“).

Realitní kancelář VojtaReality odpovídá za ochranu a zabezpečení osobních údajů svých klientů, odběratelů novinek, návštěvníků webových stránek, zaměstnanců a dalších osob s jejichž osobními údaji pracujeme. Pro oboustrannou spokojenost Vás chceme seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které souvisí s nařízením.

 

II. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je VojtaRealityDevelop s.r.o. (VojtaReality), IČO 07150113, se sídlem Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu info@vojtareality.cz či telefonicky  +420 728 353 070.

 

III. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem, který v souladu s právními předpisy určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Vybírá rovněž případné další zpracovatele, kteří budou správci se zpracováním pomáhat.

 

IV. Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré  povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro níže uvedené účely na základě následujících právních titulů:

 • splnění právní povinnosti,
 • splnění smlouvy nebo opatření před uzavřením smlouvy,
 • oprávněný zájem správce či třetí strany,
 • souhlas subjektu údajů,
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Informační povinnost plníme dle čl. 12 nařízení ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Jsme připraveni na Vaše žádosti o uplatnění práv, která jsou blíže vymezená v čl. VIII. těchto zásad.

 

V. Účely zpracování osobních údajů

Svěřené osobní údaje jsou zpracovávány zejména za těmito účely:

Realitní činnost – plnění rozsahu objednaných služeb

Identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace subjektu údajů (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefonní číslo apod.). Zpracování těchto osobních údajů je potřebné ke komunikaci, zpracování smluvní dokumentace, vyřizování zakázek a vznesených dotazů atd. Rozsah zpracovávaných osobních údajů v konkrétním případě je dán účelem, tzn. např. rodné číslo je zpracováváno pouze v souvislosti s přípravou kupní smlouvy jako podkladu pro zápis do katastru nemovitostí.

Vedení účetnictví

Při vstupu do obchodního vztahu jsou nezbytné Vaše fakturační údaje pro splnění zákonné povinnosti při vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů

Pro potřeby rozesílání a optimalizaci přímého marketingu je nezbytná evidence Vašich osobních údajů (e-mail, jméno a příjmení, údaje o interakci s newletterem).

U našich zákazníků se tak děje z oprávněného zájmu, neboť předpokládáme, že mají o novinky zájem.

Newslettery je možné zasílat rovněž zájemcům, kteří nejsou našimi zákazníky, a to na základě jejich souhlasu. Samozřejmostí je právo udělený souhlas kdykoli odvolat, aniž tím je dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

V každém případě je možné se kdykoli odhlásit ze zasílání newsletterů. Stačí zaslat sdělení, že již o zasílání novinek nemáte zájem na e-mail info@vojtareality.cz

Všechny osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 

VI. Způsob zpracování, zabezpečení a ochrany osobních údajů

Při zpracování osobních údajů jsou dodržovány veškeré odpovědnosti při zpracování osobních údajů a práva subjektů osobních údajů. Zpracování je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky nebo  v listinné podobě, přičemž jsou dodržovány všechny bezpečnostní zásady pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem byla přijata technická a organizační opatření, která zamezují neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému použití nebo přenosu osobních dat nebo jinému zneužití osobních údajů.

 

VII. Přístup k osobním údajům a jejich předání třetím osobám

Zaměstnanci a spolupracovníci (např. makléři), kteří mají přístup k osobním údajům, jsou vázáni mlčenlivostí. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení závazkových vztahů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, mají povinnost respektovat práva subjektů osobních údajů na ochranu soukromí a postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci Evropské unie nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 

 

VIII. Práva subjektů osobních údajů

Subjekt osobních údajů má v rozsahu stanoveném nařízením následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení), kdy subjekt osobních údajů má právo vyzvat správce, aby mu potvrdil, zda o něm zpracovává osobní údaje, případně dále jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány, jejich rozsah a účel zpracování.
 • Právo na opravu či doplnění svých osobních údajů (čl. 16 nařízení), které jsou nepřesné, shledává je neúplnými, neaktuálními nebo došlo k jejich změně.
 • Právo na výmaz osobních údajů neboli právo být zapomenut (čl. 17 nařízení), kdy subjekt  osobních údajů může požádat o vymazání veškerých osobních údajů ze systému správce  i ze systému všech zpracovatelů a záloh. Výmaz lze provést pouze u těch osobních údajů, u kterých je dán alespoň jeden z důvodů vymezených v čl. 17 nařízení. Výmaz nelze provést, pokud ke zpracování dochází na základě zákona (např. v souvislosti s vedením účetnictví). O dokončení výmazu je subjekt  osobních údajů informován emailem či jiným dohodnutým způsobem.
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení), které je možné využít v případě, kdy se vlastník osobních údajů domnívá, že jsou zpracovávány jeho nepřesné údaje, je s nimi nakládáno nezákonně nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení)
 • Právo vznést námitku (čl. 21 nařízení)
 • Právo kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (čl. 7 nařízení)
 • Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (čl. 77 nařízení), pokud se subjekt údajů domnívá, že s jeho osobními údaji není zacházeno v souladu s právními předpisy. V takovém případě budeme rádi, pokud budete nejprve kontaktovat nás, abychom se záležitost pokusili vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Žádost k uplatnění práv subjektu údajů může být doručena:

1) poštou s úředně ověřeným podpisem,

2) osobně, přičemž subjekt údajů je povinen prokázat svoji totožnost předložením průkazu totožnosti

3) e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na info@vojtareality.cz.

 

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádost bude zpracována do jednoho měsíce od jejího obdržení. Lhůtu lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení lhůty bude subjekt údajů ze strany správce informován, a to včetně důvodů vedoucích k prodloužení.

 

IX. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení je možné v případě zájmu odhlásit formou písemné žádosti zaslané na email: info@vojtareality.cz.

 

X. Automatizované rozhodování

Správce osobních údajů neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 6. 2018.