Zásady zpracování osobních údajů – OSVČ

I. Úvod

Prohlášení o zpracování osobních údajů je vyhotoveno na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „nařízení“).

Realitní kancelář VojtaReality odpovídá za ochranu a zabezpečení osobních údajů svých klientů, odběratelů novinek, návštěvníků webových stránek, zaměstnanců a dalších osob s jejichž osobními údaji pracujeme. Pro oboustrannou spokojenost Vás chceme seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které souvisí s nařízením.

 

II. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Jaroslav Vojta (VojtaReality), IČO 041 07 764, se sídlem Panská 175/4, 779 00 Olomouc, s provozovnou na adrese Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc, identifikační číslo provozovny 1012530728.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu info@vojtareality.cz či telefonicky  +420 728 353 070.

 

III. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem, který v souladu s právními předpisy určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Vybírá rovněž případné další zpracovatele, kteří budou správci se zpracováním pomáhat.

 

IV. Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré  povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro níže uvedené účely na základě následujících právních titulů:

Informační povinnost plníme dle čl. 12 nařízení ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Jsme připraveni na Vaše žádosti o uplatnění práv, která jsou blíže vymezená v čl. VIII. těchto zásad.

 

V. Účely zpracování osobních údajů

Svěřené osobní údaje jsou zpracovávány zejména za těmito účely:

Realitní činnost – plnění rozsahu objednaných služeb

Identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace subjektu údajů (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefonní číslo apod.). Zpracování těchto osobních údajů je potřebné ke komunikaci, zpracování smluvní dokumentace, vyřizování zakázek a vznesených dotazů atd. Rozsah zpracovávaných osobních údajů v konkrétním případě je dán účelem, tzn. např. rodné číslo je zpracováváno pouze v souvislosti s přípravou kupní smlouvy jako podkladu pro zápis do katastru nemovitostí.

Vedení účetnictví

Při vstupu do obchodního vztahu jsou nezbytné Vaše fakturační údaje pro splnění zákonné povinnosti při vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů

Pro potřeby rozesílání a optimalizaci přímého marketingu je nezbytná evidence Vašich osobních údajů (e-mail, jméno a příjmení, údaje o interakci s newletterem).

U našich zákazníků se tak děje z oprávněného zájmu, neboť předpokládáme, že mají o novinky zájem.

Newslettery je možné zasílat rovněž zájemcům, kteří nejsou našimi zákazníky, a to na základě jejich souhlasu. Samozřejmostí je právo udělený souhlas kdykoli odvolat, aniž tím je dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

V každém případě je možné se kdykoli odhlásit ze zasílání newsletterů. Stačí zaslat sdělení, že již o zasílání novinek nemáte zájem na e-mail info@vojtareality.cz

Všechny osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 

VI. Způsob zpracování, zabezpečení a ochrany osobních údajů

Při zpracování osobních údajů jsou dodržovány veškeré odpovědnosti při zpracování osobních údajů a práva subjektů osobních údajů. Zpracování je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky nebo  v listinné podobě, přičemž jsou dodržovány všechny bezpečnostní zásady pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem byla přijata technická a organizační opatření, která zamezují neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému použití nebo přenosu osobních dat nebo jinému zneužití osobních údajů.

 

VII. Přístup k osobním údajům a jejich předání třetím osobám

Zaměstnanci a spolupracovníci (např. makléři), kteří mají přístup k osobním údajům, jsou vázáni mlčenlivostí. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení závazkových vztahů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, mají povinnost respektovat práva subjektů osobních údajů na ochranu soukromí a postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci Evropské unie nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 

 

VIII. Práva subjektů osobních údajů

Subjekt osobních údajů má v rozsahu stanoveném nařízením následující práva:

Žádost k uplatnění práv subjektu údajů může být doručena:

1) poštou s úředně ověřeným podpisem,

2) osobně, přičemž subjekt údajů je povinen prokázat svoji totožnost předložením průkazu totožnosti

3) e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na info@vojtareality.cz.

 

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádost bude zpracována do jednoho měsíce od jejího obdržení. Lhůtu lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení lhůty bude subjekt údajů ze strany správce informován, a to včetně důvodů vedoucích k prodloužení.

 

IX. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení je možné v případě zájmu odhlásit formou písemné žádosti zaslané na email: info@vojtareality.cz.

 

X. Automatizované rozhodování

Správce osobních údajů neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 6. 2018.

 

 

 

 

+420 728 353 070
info@vojtareality.cz